โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง