การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง