การประชุมส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล
โดย กอ.รมน. จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566