ประชุมประจำเดือนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง