โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชนในเขตรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ