การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง