โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะปลูกหลังฤดูเก็บเกี่ยวและการปลูกพืชหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลหนองแสง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565