ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง