การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง