ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 4 และ
ประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อน โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง