ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมฉันท์อ้ายน้อง กองสวัสดิการสังคม