โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทงหลวงผ่านย่านชุมชน โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง