ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง