ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน/สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแสง ครั้งที่ 1
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง