โครงการฝึกอบรมประชาชนตำบลหนองแสงผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาประชาคม บ้านไชยทอง หมู่ที่ 23