ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมฉันท์อ้ายน้อง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง