ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง