ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง