การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง