โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดมหาสารคาม(จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา