โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การต่อยอดผ้าทอพื้นบ้านตำบลหนองแสง ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแสง