การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ได้รับเกียรติจาก ท้องถิ่นอำเภอวาปีปทุม ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง