โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การต่อยอดผ้าทอพื้นบ้านตำบลหนองแสง ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 20 กันยายน 2565
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแสง กองสวัสดิการสังคม