การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง