โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในวันที่ 13 กันยายน 2565
ณ ศาลาประชาคมบ้านเดิ่นคำ หมู่ที่ 27