โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง