โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565
ณ วัดสองห้องใต้สุทธิวราราม หมู่ที่ 9 บ้านสองห้องใต้ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม