กิจกรรม ทำบุญเข้าพรรษา ปฏิบัติตนรักษาศิล 5 สร้างสังคมคุณธรรม สู่วิถีพอเพียง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565
ณ วัดสองห้องเหนือ หมู่ที่ 21 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม