โครงการอบรมระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล สิทธิ สวัสดิการ และความก้าวหน้า
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง