การออกติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ณ หมู่ที่ 6 บ้านจอกขวาง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565