โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชน ในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ