การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565