ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565