ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง