โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565