โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม