นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายทะเบียนสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่
พร้อมด้วยคณะ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการฌาปณกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
ได้มาตรวจสอบการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียว ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565