นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รักการอ่าน)
ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565