พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565