ประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565