กำหนดการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุด
โครงการจัดสรรเงิน อุดหนุนนักเรียนยากจน แบบมีเงื่อนไข
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม