โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ด.ช.สรศักดิ์ อาติโต หมู่ที่ 17 บ้านกระยอม ตำบลหนองแสง
โดยได้รับงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ 40,000 บาท