การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคกหนองนา" และการสร้างหรือพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง"
ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม