นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภอวาปีปทุม ประธานในโครงการ นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม ร่วมกิจกรรม
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก "เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อำเภอปอดใส ไร้ควันบุหรี่"
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565