โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น)
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง และ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง