โครงการฝึกอบรมประชาชน ตำบลหนองแสง ผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม