ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง