โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
(วิชาคัดกรองประเมินโรคและการรักษาโรคในผู้สูงอายุ) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565