ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง