การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง